13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Dış Mekan Yenileme

Dış Mekan Yenileme

Gozen Construction, aç?k havadaki vahan?z? tasarlaman?zda ve olu?turman?zda size yard?mc? olmak için haz?rd?r. Kaliforniya’da aylar boyunca s?cak havan?n keyfini ç?kar?yoruz. Hiç ?üphesiz bahçe veya avlu gibi bir mekân aç?k havada bir ya?am alan? olu?turur.Ev sahiplerinin bu güzel havan?n avantajlar?ndan tam anlam?yla faydalanmalar? için keyifli bir alan sa?lar.

Daha da büyüleyici bir ortam olu?turmak için, kal?c? ya da hareketli bir gölgelik, tavan fanlar?, mangal alanlar?, su elemanlar? ve aç?k hava ayd?nlatmas? gibi ev sahiplerinin ya?am kalitesini artt?racak ve günlük ya?amlar?nda arad?klar? fonksiyonlar? kazand?racak di?er tasar?m özelliklerinin eklenmesi mümkündür.