13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Enerji Tasarruflu Ev İnşa Etmek

Haziran 28 2017

Enerji Tasarruflu Ev İnşa Etmek

Yeni bir in?aat söz konusu oldu?unda, gayrimenkulünüze sahip oldu?unuz süre boyunca enerjiden ve paradan tasarruf etmenizi sa?layabilecek baz? yat?r?mlarda bulunabilirsiniz. Ço?u insan?n akl?na, enerji tasarrufu hakk?nda dü?ündü?ünde elektrikli cihazlar gelir, ancak in?aat ürünleri bile, enerji kullan?m?n? etkileyebilmektedir. A?a??da, Kaliforniya’daki yeni evler için üzerinde dü?ünülmesine de?er birkaç enerji tasarrufu ipucu verilmektedir.

Pencere Alternatifleri

Pencereler, hava transferinin en önemli kaynaklar?ndan biridir. Çift caml? pençeler, daha iyi yal?t?m sa?lar. Ayr?ca, iki tabaka aras?nda dü?ük yay?l?ml? bir tabaka eklenmesi, pencereler yoluyla ?s? de?i?iminin en aza indirilmesini sa?layacakt?r. Dü?ük yay?l?m, temelinde ?effafl?k gerektirir. Özel hava ko?ullar?na uygunlu?un sa?lanmas? için geni? kapsamda kaplama çe?itleri bulunmaktad?r. Yüksek güne? enerjisi kazan?ml? seçenekler so?uk havan?n hüküm sürdü?ü bölgelerde daha iyi bir alternatifken, daha s?cak bölgelerde, dü?ük güne? enerjisi kazan?ml? seçenekler tercih edilmektedir. Ayn? zamanda, pencerelerin gün ?????na göre yerle?tirilmesini de?erlendirmek de iyi bir fikirdir. Bu, elektrik kullan?m?n? en aza indirebilecektir.

Elektrikli Cihaz De?erlendirmeleri

Enerji Y?ld?zl? cihazlar, (testlerle do?ruland??? üzere) daha verimli çal???rlar. Bundan dolay?, maliyetten daha fazla tasarruf sa?larlar ve çevrenin korunmas?na yard?mc? olurlar. ?nternet üzerinden ya da ma?azalardan Enerji Y?ld?zl? ürünleri arayabilirsiniz. Üzerlerinde, Standart kullan?m alt?nda tüketilen enerji miktar? hakk?ndaki istatistiklerle birlikte, enerji y?ld?z? i?areti bulunacakt?r. Enerji Y?ld?z?n?n birçok alternatifi vard?r; böylelikle istedi?iniz özelliklere sahip seçenekleri bulabilirsiniz.

Uygun Yal?t?m

Yal?t?m, içerideki hava ile d??ar?daki hava aras?nda bir blokaj olu?turmak aç?s?ndan kilit öneme sahiptir. Evin tamamlanmas?ndan ard?ndansa in?aat sürecinde yal?t?m yapmak kesinlikle daha kolayd?r. Eviniz, en etkin bir ?ekilde, ba?tan a?a??ya yal?t?labilecektir. Yap?n?n zemin alt?nda olmas? durumunda, kap? giri?lerinin ve s?cak su borular?n?n yal?t?lmas? önemlidir.

Renk ve Is?

Koyu kiremit ve d?? kaplama renkleri ?s?y? emerek, ev içerisindeki alan?n daha s?cak olmas?na yol açmaktad?r. HVAC sisteminiz, bunun üzerine, daha çok çal??mak zorunda kalacakt?r. Aç?k renkli çat?lar?n seçilmesi, ?s?y? emmek yerine, güne? ???klar?n? yans?tacakt?r. Beyaz çat?lar (özel yans?t?c? caml?) ya da ye?il çat?lar (üzerinde bitkilerin bulundu?u) daha kesin alternatifler de bulunmaktad?r.

Is?tma ve So?utma Sistemleri

Yak?t kullanan ?s?tma sistemleri, tipik olarak, yüzde olarak aç?klanan bir verimlilik s?n?f? içerisinde de?erlendirilmektedirler. Söz konusu yüzde artt?kça, daha fazla fayda sa?lan?r. Masraflar, üretici ve verimlilik derecesine ba?l? olarak de?i?iklik gösterebilmektedir. Evinizin daha so?uk bir iklimde bulunmas? durumunda, daha yüksek verimli cihazlara yat?r?m yap?lmas?, enerji faturalar?n?z? önemli oranda azaltabilecektir.

Kaliforniya’daki Yeni Evler ?çin ?lave ?puçlar?

Bir evin in?a edilmesi, pek çok seçene?i beraberinde getirir. Farkl? ürünleri de?erlendirirken, enerji verimlilik s?n?flar?n? dikkate almay? unutmay?n. Çevre üzerindeki etkisini ve sürekli tasarrufla birlikte ba?lang?ç masraflar?n? hesaplay?n. Ço?u durumda, büyük resme bak?ld???nda, enerji tasarruflu seçenekler, kolay bir karar gibi görünmektedir. ??e, müteahhidinizden, yarat?c? çözümler ve tavsiyeler istemekle ba?lay?n.