13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Ev sahipleri

Ev sahipleri

?ster evinizde de?i?iklikler yap?n isterse evinizi temelden in?a edin, Gozen Construction ekibi projenizin vizyonuna odaklanarak amaçlar?n?za daha konforlu ve keyifli bir ?ekilde ula?man?za yard?m etmek için yan?n?zda olacakt?r. ?lk toplant?m?zdan projenizin teslimine kadar ekibimiz tum proje a?amalar? boyunca sizinle yan yana yürüyecektir.

Herhangibir projedeki veya daha geni? dusunuldugunde i?imizdeki ba?ar?m?z, mü?terilerimizin memnuniyetiyle dogrudan ili?kili oldu?unun bilincindeyiz. Bundan dolay? mü?terilerimizi i? ortaklar?m?z olarak görmekte ve her projenin ba??ndan sonuna birlikte çal???yoruz. Mü?terilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlar?na odaklanarak proje ihtiyaçlar?n? dikkatli bir ?ekilde analiz ediyor, i? kapsam?n? aç?kça tan?ml?yor, tasar?m, in?aat öncesi ve tum in?aat a?amalar? boyunca sizlerle çal???yoruz. Do?rudan, dürüst ve etkin bir ileti?imle sa?lanan sürekli deste?imiz bütün bir sürecin sizler icin keyifli bir deneyim haline getirecektir.

Projenizin her a?amasinda, proje yoneticisiniz ve sahada gorevli bulunan seçkin personelimiz ile akliniza gelecektum sorular? yan?tlamak ve taleplerinizi en k?sa süre içerisinde yerine getirmek için her zaman hizmetinizdeyiz.
Günümüzün teknolojileri mü?terilerimizle kolayve etkin bir sekilde ileti?im kurmam?za olanak sa?lamaktad?r. ?ster evinizde ya?amaya devam ederken tadilat yaptirin ister dünyan?n herhangi bir noktasindanuzak mesafeden in?aat yapt?rin projeniz hakk?nda her zaman kapsaml? bilgi sahibi olman?z ve projenizdeki geli?meler hakk?ndaki yakindan takip etmeniz için gerekli bütün araçlardan faydalanman?z? sa?layabiliyoruz.

Hayalini kurdu?unuz projeleri hayata gecirmek ve önümüzdeki uzun y?llar boyunca hayallerinizin yasamaniz için tasarlanm?? proje süreçlerimiziinceleyin.