13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Ev Tadilatları İçin 5 İpucu

Haziran 28 2017

Ev Tadilatları İçin 5 İpucu

Bir restorasyon planlad???n?zda üzerinde dü?ünecek pek çok konu vard?r. Yerle?im plan?, malzemeler, renkler vs. hakk?nda karar vermelisiniz. Ayn? zamanda, i?in dayan?kl? olmas?n? ve yat?r?m?n?zdan uzun süre faydalanabilmeyi de isteyeceksiniz. A?a??da, bir sonraki ev projenizi planlarken yard?mc? olacak, Kaliforniya’daki ev tadilatlar?na yönelik birkaç ipucu bulabilirsiniz.

1. ?lham Almak ?çin Çevrimiçi Tasar?m Web Sitelerini Kullan?n

?nternet üzerinde çok say?da kaynak bulunmaktad?r. Örnekler için, houzz.com gibi web sitelerine bak?n. Bu web sitesinde, yarat?c? tasar?mlara ait foto?raflar yer almaktad?r. Oda ve mekana göre resimler aray?n ve be?endiklerinizi daha sonra de?erlendirmek üzere kaydedin.

2. Çe?itli Renk Seçeneklerini De?erlendirin

Renk harika bir ?ey olabilir, ancak dikkatlice kullanmal?s?n?z. Bir oday? nas?l kullanaca??n?za karar vermek, renk seçenekleri aras?nda seçim yapman?z? kolayla?t?racakt?r. Enerjik bir mutfa?a sahip olmak isterseniz, cesur bir k?rm?z? ya da sar?y? dü?ünebilir ve ard?ndan do?al bir tonla düzenleyebilirsiniz. Huzur verici bir ortam olu?turmak için, daha so?uk mavi ya da gri tonlar?yla ba?lay?n. Baz? örnek bro?ürlerinde, de?i?ik renkler kullan?lmakta ve söz konusu farkl? renkler uygulanan mekanlar?n foto?raflar? yer almaktad?r.

3. Malzemeleri Bizzat Görün

Ürünlere bizzat bakmak, daha iyi bir bak?? aç?s? kazand?rabilir. Farkl? malzemelerin kalitesini ve fonksiyonlar?n? de?erlendirebilirsiniz. Malzemeleri fiziksel olarak denetin, parçalar?yla oynay?n ve restorasyon yapaca??n?z alanda nas?l kullan?labilece?ini gözünüzde canland?r?n. Bu, daha kolay seçim yapman?z? ya da fikrinizi tamamen de?i?tirmenizi sa?layacakt?r.

4. ?lerde Sat??? Kolayla?t?racak Özellikleri Akl?n?zda Tutun

Potansiyel bir al?c? evinize bakt???nda, kendisini burada ya?arken hayal edebilmesi önemlidir. Genel be?eniye uygun olmayan ya da kolayca de?i?tirilemeyecek özelliklerin uygulanmas?, evinizin sat?? potansiyelini azaltabilecektir.

5. Dayan?kl? Malzemeler Seçin

Evinize yat?r?m yap?yorsan?z, ayn? zamanda uzun süre dayanacak bir yat?r?m da yap?yorsunuz. Kaliteli ve dayanikli malzemeler, daha az hasar görür, daha az bak?m gerektirir ve daha uzun bir kullan?m ömrüne sahip olur. Evinizi sat?l??a ç?karma zaman? geldi?inde iyi durumda kalacak malzemelerin seçilmesi, elbette daha fazla kazanç elde etmenizi sa?layacakt?r.

Bu Kaliforniya evleri tadilat ipuçlar?, planlar?n?z için iyi bir ba?lang?ç noktas?d?r. ?lave tavsiyeler ve fikirler için özel bir tadilat ?irketi ya da ev tasar?m uzman?yla gorusun. Zaman ay?rmay? unutmay?n, ara?t?rmalar?n?z? yap?n ve keyif almaya bakin!