13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Evinizin Değerini Arttıracak Tadilat Çalışmaları İçin Fikirler

Haziran 28 2017

Evinizin Değerini Arttıracak Tadilat Çalışmaları İçin Fikirler

Blog Post

Evinizi yak?n zaman içerisinde satmay? dü?ünüyorya da sadece baz? de?i?iklikler yapmay? planl?yorsan?z, gayrimenkulünüzün de?erini artt?racak çok say?da fikir uretilebilir. Evinizin de?erini artt?racak baz? fikirler, a?a??da belirtilmektedir.

Cam Oda ?laveleri

Cam odalar?n ilave edilmesi, evinizin yüz ölçümünü geli?tirecek mükemmel bir yöntemdir. Evinizin daha fazla gün ????? almas?na ve daha büyük ve daha çekici görünmesine olanak sa?larlar. Kendinizi, ö?leden sonra elinizde bir bardak çayla keyif yaparken hayal edin! Evinizi almak isteyen ki?i de benzer ?eyler hayal edecektir.

Mutfak Tadilatlar?

Mutfak, evdeki en kritik mekanlardan biridir. Burada ne kadar vakit geçirdi?inizi bir dü?ünün. Bir mutfa??n özellikleri, evinizi sat?n almay? isteyebilecekler aç?s?ndan çok önemli. Bu yüzden biraz geni?letmeye de?er. Mutfa??n iç ak??? da önemlidir. Biti?ik alanlara kolay eri?im de?erlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Evinize Bir Banyo Daha Ekleyin

Evinizde sadece bir tek banyo bulunuyorsa, ekstra bir yar?m banyo eklenmesi, evinizi satmak istedi?inizde büyük bir fark olu?turabilir. Ba??ms?z tam banyolar da ortak kullan?mveya geni? bir ailesi bulunanlar için arzu edilen bir özelliktir. ?lave banyolar, yeterli alan?n bulunmamas? durumundadaha kucuk ve minimalistolarak calisilabilir.

Yeni Bir Kat Boya

Boya bir alan?n görünümünü ve verdi?i hissi tamamen de?i?tirebilecek küçük bir dokunustur. Evinizin sat?? potansiyelini artt?rmak için s?cak ve do?al tonlar kullan?n. Bu, potansiyel al?c?lar?n, cesur boya renklerine odaklanmaktansa evinizi kendi evleri gibi hayal etmelerine olanak sa?lar.

Aç?k Hava Mekanlari

Her zaman arzulanan ve fayda sa?layan bir özelliktir. Evinizin iç mekan?n?n (özelikle mutfak) pozisyonunu ve giri?ini dikkate al?n. Ayr?ca, mahremiyet ve peyzaj hakk?nda da dü?ünmeyi unutmay?n. Aç?k havadaki yap?lar?n maruz kalaca?? etkenler dikkate al?narak kullan?lacak modern ve dayan?kl? malzemeler, yat?r?m?n?z?n ömrünü artt?racakt?r.

Büyükten küçü?e, evinizin de?erini artt?rmak için birçok fikir bulunmaktad?r. Sadece boya gibi basit bir tadilat bile bir evi tamamen yenileyerek de?i?tirebilecektir. Daha kapsaml? bir proje planlaman?z durumunda, mutfak ve banyo tadilatlar?, daima ak?ll?ca dü?ünülmü? bir de?i?iklik seçene?idir. Evinize, yeni odalar ve fonksiyonlarla ilave metrekare ekleyerek, daha da de?er katabilirsiniz. Evinize para harc?yorsan?z, neden uzun dönemde size yard?mc? olacak tadilatlara odaklanmayasiniz?