13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Web Sitesinin kullan?c?lar?n?n mahremiyetini onemsiyor ve buna sayg? duyuyoruz. Gozen Construction, Inc. (Gozen Construction ya da “?irket”), söz konusu ki?i taraf?ndan bilhassa ve bilerek temin edilmedikçe, bu web sitesini kullanarak hiçbir ki?isel bilgi toplamamaktad?r. Gozen Construction, aç?k onay?n?z olmadan, ki?isel bilgileri satmayacak, ticarete konu yapmayacak ya da kiralamayacakt?r, ancak web sitesi ile web sitesi kullan?c?lar? hakk?nda toplam istatistik bilgileri toplay?p söz konusu bilgileri üçüncü taraflara temin edebilecektir.

Ki?isel bilgileriniz ya da bu web sitesinin kullan?m?n?z (a) ?irketin, iyi niyetli olarak, Gozen Construction ya da di?erlerinin haklar?n?, mallar?n? ya da güvenliklerini korumak için söz konusu bilgilerin aç?klanmas? gereklili?inin bulundu?una inanmas? (b) yasal gereklilikler ile düzenleme gerekliliklerinin onaylanmas? (c) yasalar ve bu web sitesinin kullan?m ?artlar? kapsam?ndaki haklar?n kullan?lmas? (d) yetkili bir resmi kurum taraf?ndan bulunulan yasal bir talep kapsam?nda gerekli olmas? (e) içerik haklar? taleplerine yan?t verilmesi durumunda, aç?klanabilecektir.

Bu web sitesinin, kullan?c? deneyiminizin geli?tirilmesi ve ilgi alanlar?n?zla daha iyi e?le?mesi için, özelle?tirilmesine olanak sa?lamak amac?yla, web sitesinin belirli k?s?mlar?na bakarken, söz konusu bilgiler, bilgisayar?n?zda, “tanim bilgileri (cerez)” ya da benzeri biçimlerde saklanabilecektir. Ayn? zamanda, istatistiksel veriler için Google Analytic program? kullan?ld???nda, tan?mlama bilgileriniz, Google sunucular?na aktar?larak söz konusu sunucularda saklanabilecektir. Çerezlerin kullan?m?n? reddetmek üzere taray?c? ayarlar?n?z? de?i?tirebilirsiniz, ancak bu durumda, web sitesi deneyiminiz ve web sitesinin fonksiyonlar? etkilenebilecektir.