13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Kaliforniya’da Lüks Ev İnşa Etmek ve Satın Almak

Haziran 28 2017

Kaliforniya’da Lüks Ev İnşa Etmek ve Satın Almak

Lüks gayrimenkuller konusunda, yeni bir ev in?a etme ya da mevcut birini sat?n alma seçene?ine sahipsinizdir. Her iki seçene?in de avantajlari ve dezavantajlariolabilir. A?a??da, Kaliforniya’da lüks bir ev in?a etmekle sat?n almak aras?ndaki seçene?in de?erlendirilmesinde size yard?mc? olabilecek baz? bilgiler bulabilirsiniz.

Lüks Bir Ev Bulmak

?n?a edilmi? bir ev sat?n almak, yeni bir tane in?a etmekten daha az karma??k bir süreçtir. Ev tamamlanm?? durumda ve donan?m ile e?yalar yerli yerinde oldu?unda verilecek daha az karar vard?r. Harcanacak zaman ve maliyetler de daha belirgindir. Ancak, mevcut bir ev, özelikle benzer tarzda evlere yak?n bir konumda bulunmas? durumunda pek de e?siz olmayabilecektir. Ayr?ca dilek listenizde baz? eksik kalemler olabilecek ve evi sat?n alman?z?n ard?ndan baz? tadilatlar yapman?z gerekebilecektir. Bir sat?n alma i?lemini tamamlamadan önce bir in?aat ?irketiyle mevcut seçenekleri ve fiyatlar? de?erlendirmelisiniz.

Özel Lüks Bir Ev ?n?a Etmek

E?siz, lüks bir ev in?a etmek heyecan verici olabilir, ancak ayn? zamanda baz? zorluklar? da bulunmaktad?r. Özel evler, size özel gereklilikler dikkate al?narak in?a edilebilir. Bu, istedi?iniz bütün özellikleri elde etmenize ve gerçekten e?siz bir gayrimenkul olu?turman?za olanak sa?lar. Ancak, bir evi in?a etmek kolay de?ildir. Öncelikle, uygun bir arazi bulmak ve sat?n almak oldukça zor bir süreç olabilir. ?n?aat birçok karar alman?z gereken, tamamlanmas? için çokça dü?ünmeniz ve zaman harcaman?z gerekli bir süreçtir. Tadilatlar, malzemeler ve beklenmedik gecikmelerden dolay? ba?lang?çta belirledi?iniz bütçenizi bir hayli a?abilirsiniz. Son olarak, iyi bir in?aat ?irketiyle anla?mak, kesinlikle çok önemlidir.

Profesyonellerden Görü? Al?n

Yerel bir emlak komisyoncusu ve bir in?aat ?irketi, Kaliforniya’da lüks bir gayrimenkul sat?n al?nmas? veya in?a edilmesi seçeneklerini de?erlendirirken size yard?mc? olabilir. Iki secenek arasinda farkl?l?klar aras?nda esas olarak; haz?rl?k süreci, tamamlama süresi, masraflar gibi faktorler yer almaktad?r. Do?al olarak, söz konusu de?erlendirmelerden baz?lar? sizin için di?erlerinden daha önemli olabilecektir.