13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Bu web sitesine girmek ve içeri?ini kullanmakla birlikte, bu anla?man?n ?artlar?na ba?l? kalmay? aç?kça kabul ediyorsunuz. Söz konusu ?artlar? kabul etmemeniz veya sorular?n?z ve endi?elerinizin bulunmas? durumunda, devam etmeden önce lütfen bizimle irtibata geçiniz. Yard?mc? olmaktan mutluluk duyaca??z.

Lütfen, bu web sitesi hakk?ndaki bilgilerin, sadece genel bilgilendirme amac?yla sa?lanmakta oldu?unu dikkate al?n?z. Gozen Construction, Inc. bu web sitesindeki bilgilerin tam ve do?ru olmas?n? sa?lamak için çaba göstermektedir, ancak bu web sitesindeki bilgilerin gerçekli?i, güvenilirli?i ya da bu web sitesinde yer alan herhangi bir materyalin, belirli bir amaç do?rultusunda do?rulu?u ve eksiksizli?i hususunda hiçbir garanti ve teminat verilmez. Bu web sitesindeki materyaller, “oldu?u gibi” esas? üzerinden sa?lanmaktad?r ve bütün garantiler, herhangi bir ko?ul ya da s?n?rlama olmaks?z?n reddedilmektedir.
Lütfen, de?i?iklikler yapma hakk?na sahip tuttu?umuzdan dolay?, bu web sitesinin her kullan?m?ndan önce, Kullan?m ?artlar? ve Gizlilik Politikas?n? kontrol ediniz. Bu web sitesinin materyalleri, hizmetleri, eri?imi, kullan?m? ve içeri?inde, önceden haber vermeden, de?i?iklikler yapma hakk?n? sakl? tutuyoruz.

Rahatl???n?z için, bu web sitesinde, Gozen Construction, Inc. taraf?ndan gözden geçirilmeyen, kontrol edilmeyen, Gozen Construction, Inc. ile ba?lant?s? ya da ili?kisi bulunmayan, ba?ka web sitelerine linkler yer alabilecektir. Söz konusu sitelerin gizlilik politikalar? ve kullan?m ?artlar?yla ilgili hiçbir beyanda bulunmuyoruz. Ayn? zamanda, söz konusu web sitelerinde bulunan materyalleri ve bilgileri kontrol etmiyoruz ve do?ruluklar?n?, güvenilirliklerini ya da kalitelerini garanti etmiyoruz.

Bu web sitesine ve bu web sitesi yoluyla ki?isel, gizli ya da özel bilgiler göndermeniz durumunda, söz konusu bilgilerin veya materyallerin gizli olmad?klar?n? varsayaca??z. Bu web sitesine ya da bu web sitesi yoluyla gizli veya özel bilgiler göndermemenizi ya da yay?nlamaman?z? tavsiye ediyoruz. Söz konusu bilgileri ya da materyalleri göndermeniz, yay?nlaman?z ya da payla?man?z durumunda, Gozen Construction, Inc.’e söz konusu bilgileri ve materyalleri kullanmas?, kopyalamas?, üzerinde de?i?iklikler yapmas? ya da da??tmas? için, aç?kça, ko?ulsuz bir hak verir ve söz konusu bilgilerin ve materyallerin belirli ?ekillerde kullan?lmas?n? ve uygulanmas?n? kabul edersiniz.

Gozen Construction, Inc. ya da Gozen Construction, Inc.’ye haklar veren üçüncü taraflar, bu web sitesinde yay?nlanan içerikler ve materyaller üzerindeki telif haklar?na sahiptirler. Gozen Construction, Inc., bu web sitesine ula?man?z ve bu web sitesini ki?isel, ticari olmayan ?ekilde kullanman?z için, size s?n?rl? bir izin vermektedir. Bu s?n?rl? izin, resimleri, videolar?, grafikleri ve metinleri içermektedir. Web sitesi içeri?inin s?n?rl? k?s?mlar?n?, herhangi bir sayfas?nda aç?kça yasaklanm?? olmad?kça, bas?l? ya da elektronik kopyalar?n? almak üzere, ki?isel kullan?m amaçlar? do?rultusunda, indirebilirsiniz ancak, söz konusu her bir sayfa ve bütün kopyalarda, Gozen Construction, Inc.’nin ilgili telif hakk? ve sorumluluk reddi bildirimleri bulunmal?d?r. Bununla birlikte, bu web sitesinin içeri?i ya da içeri?inin herhangi bir k?sm? ya da bu web sitesinde bulunan materyaller üzerinde de?i?iklik yap?lmas? yasakt?r. Bu web sitesi ya da herhangi bir k?sm?, ticari amaçlar do?rultusunda ço?alt?lamaz, yeniden bas?lamaz, kopyalanamaz, faydalan?lamaz ya da sat?lamaz.

Bu web sitesinin olu?turulmas?, üretilmesi, sürdürülmesi ya da teslim edilmesi sürecinde yer al?p almamalar?na bak?lmaks?z?n, bizim ya da di?er taraflar?n, yöneticileri, müdürleri, pay sahipleri ve çal??anlar?, gelir, kar, veriler, sözle?meler, i?ler ya da di?er hususlar dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere, bu web sitesi ya da bu web sitesinden link verilen di?er web siteleriyle ili?kili olarak, söz konusu web sitelerine eri?ilmesi, bu web sitelerinde dola??lmas?, içeriklerinin indirilmesi ya da materyallerinin kullan?lmas?ndan dolay?, ekipmanlar?n?z, yaz?l?mlar?n?z ya da di?er mallar?n?zda olu?abilecek zarar ya da kay?plar dahil olmak üzere, size ya da üçüncü taraflara yönelik, do?rudan ya da dolayl?, herhangi bir tip ya da tutardaki, kay?p ya da zararlardan sorumlu olmayacaklard?r.