13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Misyon, Vizyon & Değerlerimiz

Misyon, Vizyon & Değerlerimiz

Misyon

Misyonumuz ba?ar?l? projelerin ötesinde mü?terilerimize seçkin bir de?er kazand?rmak, çal??anlar?m?za kaliteli bir çal??ma ortam? sa?lamak ve faaliyette bulundu?umuz çevre ve topluma katk? sa?lamakt?r.

Vizyon

Vizyonumuz Kaliforniya’n?n lider in?aat ?irketlerinin aras?nda yer almakt?r. ?stikrarl? geli?memize devam ederken çal??t???m?z projeler, yarat?c? yakla??m?m?z ve in?aat sektöründeki dinamik yap?m?zla özgün bir yap?ya kavu?may? amaçl?yoruz.

De?erler

Etik

Dürüstlük, e?itlik ve bütünlük kavramlar?na derinden ba?l?y?z.

Is Güvenli?i

Is güvenlik her ?eyden önce gelir! Güvenlik ve sa?l?k çal??ma ortamlar?m?zda ve projelerimizde en yüksek önceli?imizdir.

Kalite

??çili?imiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizdeki kalitemiz yapmakta oldu?umuz i?lerin bir yans?mas?d?r ve itibar?m?z sunmakta oldu?umuz kaliteye ba?l?d?r. Bun nedenle, en yüksek kalitenin ilk ve her sefer sa?lanmas? konusunda kararl?y?z.

Çal??anlar

K?dem ve mevki gözetmeksizin, birlikte çal??t???m?z herkesin sözleri, fikirleri ve katk?lar? bizim için de?erlidir. Herkese sayg?yla ve itibarl? davran?r?z.

Güvenilirlik

Mü?terilerimiz, çal??anlar?m?z, ticari ortaklar?m?z, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz veya i? yapmakta oldu?umuz di?erleri ile güçlü temeller üzerinde ve uzun süreli i? ortakl?klar? geli?tirmek, kar??l?kl? güven, sayg? ve uyum için çal???r?z.

Yenilikçilik

Hizmet kalitemizin geli?mesi ve iyile?mesi için i?lerimize uygulamak üzere devaml? yeni fikirler ve teknolojiler aray??? içindeyiz.

Sürdürülebilirlik

Mü?terilerimizin ve faaliyette bulundu?umuz çevrelerin ya?am kalitelerini geli?tirmek üzere çözümler sunarken çevrenin korunmas?, kaynaklar?n etkin kullan?m?, enerji tasarrufu, ak?ll? teknoloji ve malzemeler gibi birçok konuyu dikkate al?r?z.