13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » MUTFAK YENİLEME FİKİRLERİ

Ağustos 16 2017

MUTFAK YENİLEME FİKİRLERİ

Kitchen Image

Mutfa??n?z? yenilerken, evinizi gerçekten özel k?lacak baz? düzenlemeler ekleme f?rsat?na sahip olursunuz. Dikkate al?n?p üzerine dü?ünülmesi gereken birçok mutfak yenileme fikri bulunmaktad?r. A?a??da, kurmay? isteyebilece?iniz ve mutfa??n?z? zenginle?tirebilecek birkaç özel düzenleme bulabilirsiniz.

Mutfak Aletleri

Mutfak aletleri, birçok farkl? tipte, tasar?mda, markada ve fiyatta sunulmaktad?r. Mevcut mutfak aletlerinizi, mutfa??n?z? ya da dolaplar?n?z?n yerle?im plan?n? etkilemeden, geli?mi? özelliklere sahip üst modellerle de?i?tirebilirsiniz, ancak gerçekten e?siz bir mutfak için, baz? ilginç mutfak aleti seçeneklerini kullanabilirsiniz, örne?in:
• Duvar Tipi F?r?nlar
• Çekmeceli Bula??k Makineleri
• Ada Tipi Yemek Pi?irme ?stasyonlar?
• Ankastre Buzdolaplar?
• Yemek Is?tan Çekmeceler
• Entegre Mikrodalga F?r?nlar
• ?arap So?utucular?
• Ticari Tip Davlumbazlar

Dolap Özellikleri

Basit mutfak dolaplar? yerine, sahip oldu?unuz alan? en üst seviyeye ç?kar?rken kullan?m kolayl??? sa?layan ekstra özellikleri dikkate al?n. Dolaplar?n içerisine birçok özellik eklenebilir, di?er özellikler ise, mutfa??n genel görünümünü v dokusunu iyile?tirebilir.
• Tencere ve Tavalar ?çin Çekmeceler
• Aç?l?p Kapan?r Çekmeceler
• Dikey Tepsi Saklama Alanlar?
• Gizli Çöp Tenekesi ve Geri Dönü?türme Alanlar?
• Dolap Alt? Ayd?nlatma
• Mutfak Tak?mlar? ?çin Saklama Tepsileri
• Küçük Aletler ?çin Tezgâh Seviyesi Saklama Alanlar?
• Lazy Susan Kö?e Saklama Alanlar?
• Belirli Dolaplarda Özel Kaplamal? Kap?lar

?lave Mutfak Fikirleri

Mutfak aletleri ve dolaplar?n?n ötesinde, üzerinde dü?ünmeyi isteyebilece?iniz ilave mutfak yenilemeleri bulunmaktad?r. Bunlar kesinlikle, yukar?da listelenenlerden daha az önemlidir, ancak yine de sahip olmay? isteyebilece?iniz özelliklerdir.
• F?r?n Üstü Tencere Doldurma Suyu Muslu?u
• Lavabo Üstü S?cak Su Da??t?c?s?
• Lavabo Üstü Ankastre Su Filtresi
• Lavabo Üstü Ankastre S?v? Sabunluk
• Ayr? ve Küçük Lavabo

Mutfa??n?z? Geli?tirmenin Avantajlar?

Mutfaklar, evler için önemli bir sat?? özelli?idir ve bundan dolay?, ilave yat?r?mlar yap?lmas? ev yarat?c? dü?ünceler uygulanmas? için harika bir yerdir. Birçok özellik, evinizin sat?? fiyat? artt?racak ve ayn? zamanda siz ve aileniz için ekstra faydalar sa?layacakt?r. Baz?lar? ise en az masrafla önemli de?erler kazand?racakt?r. Bütçeniz içerisinde, evinizi size özel bir hale getiren bir mekan olu?tururken, her bir özelli?in maliyetini ve avantajlar?n? de?erlendirin. Daha fazla Kaliforniya mutfak restorasyonu fikirleri için, lokal mutfak tasar?m ma?azalar?ndan birine u?ray?n.