13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Proje Süreci

Proje Süreci

Icon1

ADIM 1: V?ZYONUNUZUN VE HEDEFLER?N?Z?N BEL?RLENMES?

Özel tasar?m projeniz, tadilat veya restorasyon isleriniz için Gozen Construction’? tercih etti?inizde sizinle bir araya gelir fikirlerinizi ve projedeki amaçlar?n?z? dinleriz. ?htiyaçlar?n?z? ve fikirlerinizin uygulanmas? için at?lacak tüm ad?mlar? belirler, süreç boyunca birlikte hareket edece?imiz bir hareket plan? olu?tururuz.

Icon2

ADIM 2: PROJE EK?B?N?N OLU?TURULMASI

Proje ekibinin bir araya getirilmesi ve güçlü bir ileti?im a??n?n olu?turulmas?yla birlikte, projenin kapsam? etkin bir ?ekilde tespit edilerek hedefler aç?kl?kla anla??labilmektedir. Proje ekibi tipik olarak üç ana taraftan olu?ur; i?veren, mimar ve ana müteahhit. ?n?aattan önce ve in?aat s?ras?nda taraflarla periyodik olarak yap?lacak görü?meler proje ak???, bütçe ve i? program?n?n aksamadan yönetilmesi aç?s?ndan önemlidir.

Icon1

ADIM 3: ILK TASARIMLAR VE IS KAPSAM?

Bu a?amada istekleriniz, on tasar?m çal??malar? ve bütçenizi esas alarak bir ön teklif olu?turmaya ba?lar?z. Detaylar üzerinde çal???rken, beklenti ve ihtiyaçlar?n?zla en uygun çözümleriçinmimari tarz, malzeme gibi konular?n? görü?mek amac?yla sizinle ileti?im içerisinde kal?r?z. Proje çizim ve ?artnamelerin taraf?m?zca yap?ld??? durumlarda, sizinle birlikte ?ekillendirdi?imiz projeniz için teknik ekibimiz ve çözüm ortaklar?m?z, fikirlerinizi görsele dönü?türüp projenizin detaylar?n? bir araya getirirler.

Icon1

ADIM 3: TEKL?F VE ?? PROGRAMI

Proje tasar?m?n? onaylaman?z?n ard?ndan, ayr?nt?l? çal??malar?m?z? ve proje tespit a?amas?n? sonuçland?r?r?z. En rekabetçi fiyatlara sahip olman?z? sa?lamak üzere, alt yüklenicilerden ve gerekli uzmanlardan teklifleri de de?erlendiririz. Teklif paketi ile i? program?, bu a?amada de?erlendirmenize sunulmak üzere haz?rd?r. Maliyet, is program? ve di?er tüm noktalar?n üzerinden sizle beraber geçerek memnuniyetinizden emin oluruz.

Icon3

ADIM 4: SÖZLE?ME

Nihai maliyetler, malzeme seçimleri ve di?erdetaylar ile ayr?nt?l? bir bütçe haz?rlan?r ve bir sözle?me imzalan?r. Bütün tasar?m ve izin gerekliliklerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan, saha haz?rl?k ve in?aat a?amalar? için haz?r duruma geliriz.

Icon2

ADIM 5: ?N?AAT VE PROJE TAK?B?

Proje yöneticiniz ve seçkin saha personeli her a?amada sizinle ileti?im içerisinde olacakt?r. Ekibimiz tadilat veya in?aat süreci boyunca i? program?n? yak?ndan takip ederken, is güvenli?inin ve uygulamadaki kalitenin sürekli denetlemesini yaparlar. Özellikle projelerini uzaktan yöneten mü?terilerimiz için, projenin her safhas?nda en güncel verilere sahipolman?z? sa?lamak ve düzenli görseller ile projenizi yak?ndan takip edebilmeniz için, nerde olursan?z olun internet üzerinden eri?ebilece?iniz araçlar? hizmetinize sunuyoruz.

Icon2

ADIM 6: PROJE TESL?M? VE SÜREKL? DESTEK

Projeniz tamamland???nda sizinle birlikte isi denetleriz ve memnuniyetiniz için gerekli tüm i?lemlerin yap?lmas?n? sa?lar?z. ?çerisinde garantiler, bak?m k?lavuzlar?, projenizde çal??an ticari yüklenicilerin irtibat bilgileri ile projenize dair di?er belgelerin yer ald??? proje klasörü size iletilir.
??imiz gururumuzdur. Tamamlanan projenizin profesyonel foto?raflar?ve videolar? oldu?unda bunlar? sizinle payla??r?z. ??imizin her zaman arkas?nday?z ve uzun dönemli memnuniyetinizi sa?lamak için yan?n?zday?z. Ekibimiz projenin tamamlanmas?ndan sonra bile sorular?n?z ve do?abilecek ihtiyaçlara yan?t vermek için haz?rd?r.