13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Yeni İnşaat İpuçları

Ağustos 16 2017

Yeni İnşaat İpuçları

Kitchen Image

Özel bir ev inşa etmek heyecan verici bir süreçtir. Dikkate alman?z gereken bircok ?ey vard?r ve bu da biraz yorucu olabilir. A?a??daki Kaliforniya icin yeni in?aat ipuçlar?, bu süreç içerisinde ilerlerken size yard?mc? olacakt?r.

1. Öncelik S?ras?na Koyun ve Basitle?tirin

Bütçenizden dolay? farkl? düzenlemeleri birbirleriyle kar??la?t?rman?z gerekecektir. Hayalini kurdu?unuz her ?eyi istemeniz normaldir, ancak ayn? zamanda her ?eyin bir fiyat? oldu?unu da hat?rlamal?s?n?z. Listenizi, mutlaka sahip olunmas? gerekenler ile ekstra düzenlemeler ?eklinde ay?r?n. Gerekli listenin maliyetini ö?renmenizin ard?ndan, maksimum bütçeye yakla?ana kadar, sahip olunmas? ho? ?eyler listesine geçebilirsiniz. Unutmay?n, her zaman ilave masraflar olacakt?r, bundan dolay? bütçenize daima bir tedbir kalemi eklemelisiniz.

2. Bütün De?i?iklikleri Belgelendirin

Müteahhit ile birbirinizi anlad???n?zdan emin olman?z önemlidir. Planlama ve in?aat sürecinde pek çok de?erlendirme yap?l?r. Bu da akl?n?zdakileri unutman?za ve i?leri birbirine kar??t?rman?za yol açabilir. Orijinal planlarda yap?lan bütün de?i?iklikleri belgelendirin. Belirli konular? sözlü olarak görü?meniz durumunda, do?ru oldu?unu kan?tlamak üzere daha sonra yaz?ya dökün.

3. Birlikte Çal???n

Bütün in?aat projelerinde gecikmeler ve aksakliklar söz konusu olabilecektir. Baz? durumlarda, her iki tarafin da çözüm için taviz vermek zorunda kaldigi anlar olabilir. Müteahhit ile ili?kilerinizi iyi tutun ve sorunlarin sebebi ve görünen çözümleri anlamak için çaba gösterin. Profesyonel bir yakla??mla hareket ederek ve çözüm üzerine birlikte çal??arak yeni evinizin in?aat?n?n sorunsuz bir ?ekilde devam etmesini sa?lars?n?z.

Yeni ?n?aat Sürecinin En Üst Seviyeye Ç?kar?lmas?

Yeni in?aat süreci kesinlikle basit de?ildir. Ancak bu her iki taraf üzerinde oldukça stresli olmas? gerekti?i anlam?na da gelmemektedir. Bütçenizi dikkate alarak, evinizde nelere sahip olabilece?inizi ve nelere sahip olamayaca??n?z? anlamakla i?e ba?lay?n. ?n?aat öncesinde ve in?aat devam ederken do?ru kay?tlar tutun ve müteahhidinizle aç?k ileti?im kurun. Son olarak, esnek olmaya ve sorunlar? müteahhidinizle birlikte çözmeye çal???n. Nihayetinde, siz sevece?iniz bir ev isterken müteahhitiniz de referans gösterebilece?i kaliteli bir urun sunmak ister. Yukar?daki tavsiyeleri akl?n?zda tutarak, amaçlar?n?za ula?abilir ve süreç içerisindeki stresinizi azaltabilirsiniz. Bu blog içerisinde yer alan Kaliforniya için yeni in?aat ipuçlar?, mevcut birçok farkl? ipuçundan sadece birkaç?d?r. Yeni in?aatlar hakk?nda ileride verece?imiz ipuçlar? için, bu web sitesine abone olmay? unutmay?n.